ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

 ห้องปฏิบัติการพยาบาล (The Class Center) ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการพยาบาลแต่ละสาขาหลักทางการพยาบาล ได้แก่
--- ๑. ห้องปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ห้อง ๑๒๒ อาคารเรียน ๑ ชั้น ๒) จำนวน ๑ ห้อง มีพื้นที่ ๑๙๐ ตารางเมตร สามารถใช้เรียนได้ครั้งละ ๔๐ คน ใช้สำหรับฝึกปฏิบัติการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ใช้ฝึกปฏิบัติรายวิชา พื้นฐานการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีอุปกรณ์ฝึกและจัดสภาพห้องให้เหมือนหอ ผู้ป่วย ประกอบด้วย เตียงผู้ป่วย จำนวน ๑๒ เตียง มีหุ่นจำลองจำนวน ๖๖ ตัว และอุปกรณ์สำหรับการฝึกหัตถการการพยาบาล จำนวน ๑๖ รายการ พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ๑๐๐๐/๑๐๐๐ mb/s พร้อม เครื่องปรับอากาศ โดยนักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง และมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลตลอด ๒๔ ชั่วโมง
--- ๒. ห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็ก (ห้อง ๑๒๑ อาคารเรียน ๑ ชั้น ๒) จำนวน ๑ ห้อง มีพื้นที่ ๔๒ ตารางเมตร สามารถใช้เรียนได้ครั้งละ ๒๕ คน ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลเด็ก จำนวน ๑ ห้อง โดยจัดให้มีอุปกรณ์ ฝึกและจัดสภาพห้องให้เหมือนหอผู้ป่วย ประกอบด้วยเตียง จำนวน ๔ เตียง มีหุ่นจำลองปฏิบัติการเด็ก จำนวน ๑๘ ตัวและวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติหัตถการการพยาบาลเด็ก จำนวน ๒๐ รายการ
--- ๓. ห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ (ห้อง ๑๓๑ อาคารเรียน ๑ ชั้น ๓) จำนวน ๑ ห้อง มีพื้นที่ ๓๕ ตารางเมตร สามารถใช้เรียนได้ครั้งละ ๒๐ คน ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและ ผดุงครรภ์ โดยจัดให้มีอุปกรณ์ฝึกและจัดสภาพห้องให้เหมือนหอผู้ป่วย ประกอบด้วย เตียง จำนวน ๔ เตียง มีหุ่นจำลอง จำนวน ๓๗ ตัว อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติหัตถการการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ จำนวน ๒๑ รายการ
--- ๔. ห้องปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน (อาคารหอพัก ๓ ชั้น ๑) จำนวน ๑ ห้อง มีพื้นที่ ๙๖ ตารางเมตร สามารถใช้เรียนได้ครั้งละ ๓๐ คน ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ประกอบด้วย เตียง จำนวน ๑ เตียง และจัดสภาพแวดล้อมเสมือนบ้าน/ห้องของผู้ป่วย โดยจัดให้มีอุปกรณ์ฝึกและจัดสภาพห้องให้เหมือนบ้านผู้ป่วย ประกอบด้วย เครื่องนอน อุปกรณ์การฝึกหัตถการสำหรับชุมชน เช่น กระเป๋าเยี่ยมพร้อมอุปกรณ์ อุปกรณ์การตรวจร่างกายเบื้องต้น อุปกรณ์การปฐมพยาบาล เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) จำนวน ๑ เครื่อง และชุดหัตถการทางการพยาบาล เช่น Family Folder แผ่นวัดสายตา อุปกรณ์วัดส่วนสูง เครื่องชั่งน้ำหนัก โมเดลสอนแปรงฟัน อุปกรณ์สำหรับเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น
--- ๕. ห้องปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช (ห้อง ๑๓๒ อาคารเรียน ๑ ชั้น ๓) จำนวน ๑ ห้อง มีพื้นที่ ๕๐ ตาราง เมตร สามารถใช้เรียนได้ครั้งละ ๒๐ คน ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ประกอบด้วย ชุดรับรอง โต๊ะ เตียง โซฟา ทีวี แฟ้มประวัติผู้ป่วย เก้าอี้สำหรับให้คำปรึกษา One way mirror ห้องสังเกตการณ์ ในการสอนการ สร้างสัมพันธภาพและให้คำปรึกษา

ระเบียบการเข้าใช้บริการ

-

ระเบียบการยืม - คืนอุปกรณ์

--- ๑. การยืมคืนอุปกรณ์ออกนอกห้องปฏิบัติการพยาบาลให้เขียนบันทึกโดยใช้แบบฟอร์มขอยืม-คืนอุปกรณ์ โดยอุปกรณ์แต่ละชนิดยืมได้ จานวน ๓ วัน หากนามาคืนเกินกาหนดพิจารณาโทษตามระเบียบวิทยาลัย
--- ๒. การทาอุปกรณ์ชารุด/สูญหาย พิจารณาให้นักศึกษาชดใช้ตามราคาที่วิทยาลัยฯ ซ่อมแซมส่วนอุปกรณ์ หากชารุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือมีการสูญหายพิจารณาให้นักศึกษาจัดหาอุปกรณ์ที่ชารุดหรือสูญหายทดแทน

ห้องปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

ห้องปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง จำนวน ๔ ห้อง ใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติรายวิชา การพยาบาลเด็กวิกฤตการ การพยาบาลผู้ใหญ่วิกฤต การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ โดยจัดให้มีหุ่นปฏิบัติการขั้นสูง เด็กและทารกผู้ใหญ่ และหญิงตั้งครรภ์ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสร้างสถานการณ์จำลอง โดยห้องปฏิบัติการพยาบาลทุกห้อง วิทยาลัยฯจัดให้มีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว ๑๐๐๐/๑๐๐๐ mb/s พร้อมเครื่องปรับอากาศ โดยมีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนดูแลรับผิดชอบจำนวน ๑ คน ตลอดปีการศึกษา

ระเบียบการเข้าใช้บริการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

มีคอมพิวเตอร์จำนวน ๓๕ เครื่อง เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบโครงข่าย (LAN) และมีเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ จำนวน ๑ คน

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัย (ความเร็ว 200/200 Mbps)

สื่อการเรียนรู้

ทางวิทยาลัยได้มีการนำ Google App มาผสมผสานใช้กับการเรียนการสอน อีกทั้งผลิตสื่่อออนไลน์อีกด้วย

ห้องสอบ

---ห้อง 314 อาคารเรียน 6 ชั้น ชั้นที่ 3 ขนาด 255.23 ความจุ 110 คน
---ห้อง 419 อาคารเรียน 6 ชั้น ชั้นที่ 4 ขนาด 387.94 ความจุ 150 คน

ห้องประชุมและห้องเรียนกลุ่มย่อย จำนวน 16 ห้อง

---๑. ห้อง 4/1 ชั้น 4 อาคารเรียน 6 ชั้น ขนาด 15.70 ตรม. ความจุ 7 ที่นั่ง
---๒. ห้อง 4/2ชั้น 4อาคารเรียน 6 ชั้น ขนาด 15.70 ตรม. ความจุ 7 ที่นั่ง
---๓. ห้อง 4/3ชั้น 4อาคารเรียน 6 ชั้น ขนาด 15.70 ตรม. ความจุ 7 ที่นั่ง
---๔. ห้อง 4/4ชั้น 4อาคารเรียน 6 ชั้น ขนาด 17.55ตรม. ความจุ 7 ที่นั่ง
---๕.ห้อง 4/5 ชั้น 4อาคารเรียน 6 ชั้น ขนาด 21.46 ตรม. ความจุ 9 ที่นั่ง
---๖. ห้อง 4/6 ชั้น 4 อาคารเรียน 6 ขนาด 23.78 ตรม. ความจุ 9 ที่นั่ง
---๗. ห้องเรียนกลุ่มย่อย ชั้น 4 อาคารเรียน 6 ชั้น ขนาด 34.76 ตรม. ความจุ 12 ที่นั่ง
---๘. ห้องเรียนกลุ่มย่อย ชั้น 1 อาคารเรียน 6 ชั้น ขนาด 66ตรม. ความจุ 25 ที่นั่ง
---๙. ห้องเรียนกลุ่มย่อย ชั้น 2 อาคารเรียน 6 ชั้น ขนาด 34.76 ตรม. ความจุ 14ที่นั่ง
---๑๐. ห้องกลุ่มย่อย ห้องที่ 1 ชั้น 1 หอพัก 1ขนาด 32.73 ตรม. ความจุ 10 ที่นั่ง
---๑๑. ห้องกลุ่มย่อย ห้องที่ 2 ชั้น 1หอพัก 1 ขนาด 133.45 ตรม. ความจุ 11 ที่นั่ง
---๑๒. ห้องกลุ่มย่อย ห้องที่ 3 ชั้น 1 หอพัก 1 ขนาด 66.26 ตรม. ความจุ 11 ที่นั่ง
---๑๓. ห้องประชุม 216 ชั้น 1 อาคารเรียน 2 ขนาด 28 ตรม. ความจุ 15 ที่นั่ง
---๑๔. ห้องเรียนกลุ่มย่อย ชั้น 1 หอพัก 3 ขนาด 65.10 ตรม. ความจุ 15 ที่นั่ง
---๑๕. ห้องประชุมพุดตานขนาด 112 ตรม. ความจุ 50 ที่นั่ง
---๑๖. ห้องประชุมพุทธรักษา
---๑๗. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคาร 3

ห้องพักนักศึกษา

---ห้องพักนักศึกษาชายขนาด 29.75 ตรม. ความจุ 3 ที่นอน
---ห้องพักนักศึกษาหญิงขนาด 29.75 ตรม. ความจุ 3 ที่นอน
---ห้องพยาบาล

โรงอาหาร

---โรงอาหาร ขนาด 102.60 ตรม.

---๒. ห้องอาหารสำหรับนักศึกษา ขนาด 56.70 ตรม.
---๓. ห้องอาหารสำหรับนักศึกษา ขนาด 112.50ตรม.
---๔. ห้องอาหารสำหรับบุคลากร และผู้เข้ารับการอบรม ขนาด 76.75ตร.ม.

ลานออกกำลังกายและสนามกีฬา
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ศาลาเยี่ยมนักศึกษา และศาลาพักผ่อนสถานที่ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา


อัลบั้มห้องปฏิบัติการ

งานสนับสนุนวิชาการให้บริการห้องปฏิบัติการต่างๆ ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติจริง

ห้องปฏิบัติการพยาบาล (121)

อาคารเรียน 1 ชั้น 2 มีพื้นที่ 42 ตารางเมตร สามารถใช้เรียนได้ ครั้งละ 25 คน

ดูภาพใหญ่

ห้องปฏิบัติกายวิภาคศาสตร์

ห้องปฏิบัติกายวิภาคศาสตร์ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 มีพื้นที่ 84 ตารางเมตร สามารถเรียนได้ครั้งละ 30 คน

ดูภาพใหญ่

ห้องปฏิบัติกายวิภาคศาสตร์

ห้องปฏิบัติกายวิภาคศาสตร์ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 มีพื้นที่ 84 ตารางเมตร สามารถเรียนได้ครั้งละ 30 คน

ดูภาพใหญ่

Simulation สำหรับภาควิชาสูติศาสตร์

อยู่ภายในห้องปฏิบัติการพยาบาล (122) อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ภายในห้อง

ดูภาพใหญ่

ห้องปฏิบัติกายวิภาคศาสตร์

ห้องปฏิบัติกายวิภาคศาสตร์ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 มีพื้นที่ 84 ตารางเมตร สามารถเรียนได้ครั้งละ 30 คน

ดูภาพใหญ่

ห้องปฏิบัติการพยาบาล (122)

อาคารเรียน 1 ชั้น 2 มีพื้นที่ 190 ตารางเมตร สามารถใช้เรียนได้ครั้งละ 40 คน

ดูภาพใหญ่

ห้องปฏิบัติการพยาบาล (122)

มีอุปกรณ์การเรียนครบทุกรายวิชา ให้นักศึกษาสามารถมาบันทึกการปฏิบัติทักษะการพยาบาลได้

ดูภาพใหญ่

ห้องปฏิบัติการพยาบาล (121)

อาคารเรียน 1 ชั้น 2 มีพื้นที่ 42 ตารางเมตร สามารถใช้เรียนได้ ครั้งละ 25 คน

ดูภาพใหญ่

ห้องปฏิบัติการพยาบาล (131)

อาคารเรียน 1 ชั้น 3 มีพื้นที่ 35 ตารางเมตร สามารถใช้เรียนได้ ครั้งละ 20 คน

ดูภาพใหญ่

ห้องปฏิบัติการพยาบาล (131)

อาคารเรียน 1 ชั้น 3 มีพื้นที่ 35 ตารางเมตร สามารถใช้เรียนได้ ครั้งละ 20 คน

ดูภาพใหญ่

Simulation สำหรับภาควิชาสูติศาสตร์

อยู่ภายในห้องปฏิบัติการพยาบาล (122) อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ภายในห้อง

ดูภาพใหญ่

Simulation สำหรับภาควิชาสูติศาสตร์

อยู่ภายในห้องปฏิบัติการพยาบาล (122) อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ภายในห้อง

ดูภาพใหญ่

Simulation สำหรับภาควิชาสูติศาสตร์

อยู่ภายในห้องปฏิบัติการพยาบาล (122) อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ภายในห้อง

ดูภาพใหญ่

Simulation สำหรับภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

อยู่ภายในห้องปฏิบัติการพยาบาล (132) อาคารเรียน 1 ชั้น 3

ดูภาพใหญ่

Simulation สำหรับภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

อยู่ภายในห้องปฏิบัติการพยาบาล (132) อาคารเรียน 1 ชั้น 3

ดูภาพใหญ่

Simulation สำหรับภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

อยู่ภายในห้องปฏิบัติการพยาบาล (132) อาคารเรียน 1 ชั้น 3

ดูภาพใหญ่

Simulation สำหรับภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

อยู่ภายในห้องปฏิบัติการพยาบาล (132) อาคารเรียน 1 ชั้น 3

ดูภาพใหญ่