ทำเนียบรางวัลเกียรติคุณ

ประกันคุณภาพนักศึกษา ส่งแข่งขันภาควิชาต่างๆ

ปฏิบัติทักษะการพยาบาลพื้นฐานและขั้นสูง (SBL)

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการเกี่ยวกับทักษะปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2
สมควรยกย่องชมเชยเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นแบบอย่างสืบไป
มอบไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562


นายอัครพนธ์ ไสยรส

นางสาวณัฎฐากร แสงกล่ำ

นางสาวเพชรรัตน์ ภู่พงษ์

นางสาวพัชรพร นิลแก้ว

การแข่งขันทักษะทางการพยาบาล: การใส่สายสวนปัสสาวะ

วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให้แก่ผู้ได้คะแนนสูงสุด
การแข่งขันทักษะทางการพยาบาล : การใส่สายสวนปัสสาวะการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2
สมควรยกย่องชมเชย เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นแบบอย่างสืบไป
มอบไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562


นางสาว กัณฐ์ภรณ์ พิลาเดช